VERKOOPSVOORWAARDEN

Klachten binnen 8 dagen na factuurdatum.  Eventuele geschillen, uit deze transaktie voortvloeiend,  worden behandeld door de Rechtbanken te Doornik.

Eike vertraging in de betaling van een factuur leidt van rechtswege tot een boete pro rata temporis  gelijk aan 3 maal de wettelijke rente zoals die per decreet vastgelegd werd voor hellopende jaar. Eike vertraging  leidt bovendien tot het aflopen van de betalingstermijn  van de andere facturen.

EIGENDOMSVOORBEHOUDSCLAUSULE

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde  koopsom  nielvolledig  aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt

werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.